Tuesday, 21 February 2017

नर- नारी.

तू रामायण, मै सीता,
तू उपनिषद, मै गीता.

मै अर्थ, तू शब्द,
तू वाचाल, मै निःशब्द.

तू रूप, मै छवि,
तू यज्ञ, मै हवि.

मै चेतना, तू अभिव्यक्ति,
तू शिव, मै शक्ति.

तू रेखा, मै बिंदु,
तू मार्तंड, मै इंदु.

मै अर्थ, तू कौटिल्य,
मै ममता, तू वात्सल्य.

मै विचार, तू आचारी,
तू नर, मै नारी.